قیمت اتصالات گالوانیزه برزیلی

واردات و پخش اتصالات گالوانیزه توپی (برزیلی) | قیمت بروز شده در تاریخ 1397/1/17 | تماس: 02186086452

کربن استیل ایران نمایندگی فروش و پخش اتصالات دنده ای گالوانیزه برزیلی (TUPY)

جهت اطلاع از تغیرات قیمت و تخفیفات با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.
(بروز شده در تاریخ 1398/1/17)
نام کالا سایز قیمت (ریال)
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY) "1/2 90/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "3/4 120/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "1 185/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "11/4 250/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "11/2 350/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "2 830/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "21/2 1/200/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "3 1/300/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "4 2/100/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "5 3/500/000
 زانو گالوانیزه 90 درجه برزیل (TUPY)  "6 4/600/000
 زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY) "1/2 90/000
 زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY)  "3/4  120/000
 زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY)  "1  185/000
 زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY)  "11/4 250/000
زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY) "11/2 350/000
زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY) "2 830/000
زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY) "21/2 1/200/000
زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY) "3 1/300/000
زانو گالوانیزه 45 درجه برزیل (TUPY) "4 2/100/000
 سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY)   "1/2 94/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "3/4 130/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "1 195/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "11/4 280/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "11/2 370/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "2 860/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "21/2 1/300/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "3 1/500/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "4 2/300/000
  سه راه گالوانیزه برزیل (TUPY) "5 5/000/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  1/2 * 3/4 150/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  1/2 * "1 20/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   3/4 * "1 220/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   1/2 * 11/4 320/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  3/4 * 11/4  320/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1 * 11/4  320/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  1/2 * 11/2 4000/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  3/4 * 11/2   4000/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "1 * 11/2  4000/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   11/4 * 11/2  4000/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  1/2 * "2 900/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  3/4 * "2   900/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "1 * "2  900/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   11/4 * "2  900/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   11/2 * "2  900/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "1 * 21/2 1/400/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  11/4 * 21/2  1/400/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)    11/2 * 21/2 1/400/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)    "2 * 21/2 1/400/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "1 * "3 1/800/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)    11/4 * "3 1/800/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   11/2 * "3 1/800/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)    "2 * "3 1/800/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)    21/2 * "3 1/800/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "2 * "4 2/500/000
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  21/2 * "4  2/500/000  
 سه راه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)    "3 * "4 2/500/000  
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1/2 80/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "3/4 1055/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1 140/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "11/4 220/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "11/2 230/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "2 550/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "21/2 800/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "3 1/050/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "4 1/300/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "5 3/000/000
  مغزی گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "6  3/800/000
  چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1/2 92/000
 چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "3/4 25/000
 چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1 190/000
 چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "11/4 260/000
 چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "11/2 360/000
 چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "2  840/000
چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "21/2 1/250/000
چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "3  1/400/000
چپقی 90 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "4 2/200/000
چپقی 45 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1/2 92/000
 چپقی 45 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "3/4 125/000
 چپقی 45 درجه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1 190/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1/2 35/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "3/4 45/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1 65/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "11/4 115/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "11/2 170/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "2 200/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "21/2 520/000
 درپوش گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "3 580/000
 مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "1/2 250/000
 مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   "3/4 390/000
 مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1 460/000
مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "11/4 780/000
مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "11/2 980/000
مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "2 1/800/000
مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "21/2 3/000/000
مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "3 3/500/000
مهره ماسوره گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "4 4/400/000
 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "1/2 220/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "3/4 350/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1 420/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "11/4 720/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "11/2 900/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "2 1/600/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "21/2 2/850/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "3 3/200/000
مهره ماسوره سیاه گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "4 4/000/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  1/2 * 3/4 65/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)   1/2 * "1 115/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 3/4 * "1 1150/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 1/2 * 11/4 170/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 3/4 * 11/4 170/000  
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1 * 11/4  170/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 1/2 * 11/2  185/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 3/4 * 11/2   185/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1 * 11/2  185/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 11/4 * 11/2  185/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 1/2 * "2 250/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 3/4 * "2 250/000  
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1 * "2  250/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 11/4 * "2  250/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 11/2 * "2  250/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1 * "21/2 450/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 11/4 * "21/2 450/000  
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 11/2 * "21/2  450/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "2 * "21/2  450/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 11/2 * "3 700/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "2 * "3 700/000  
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 21/2 * "3  700/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "2 * "4  1/000/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) 21/2 * "4   1/000/000
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "3 * "4  1/000/000 
تبدیل گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "4 * "5 1/200/000
روپیچ توپیچ گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1/2 98/000
روپیچ توپیچ گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY)  "3/4 115/000
روپیچ توپیچ گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "1 185/000
روپیچ توپیچ گالوانیزه تبدیلی برزیل (TUPY) "11/4 230/000
تماس باکارشناسان فروش

تماس باکارشناسان فروش

استعلام قیمت لوله گالوانیزه 86086101 - 86086452
 09218636454 استعلام قیمت لوله مانیسمان